vjezbanje.jpg

Rehabilitacija i Liječenje

Osobe koje dožive moždani udar često ostaju sa posljedicama koje otežavaju ili onemogućavaju funkcije za koje je odgovoran dio mozga pogodjen udarom.
Kao posljedica ireverzibilnog gubitka moždanog tkiva, većini pacijenata je neophodna adekvatna rehabilitacija koja značajno doprinosi oporavku.  
Pored rehabilitacije, pacijentima je potrebna pomoć pri adaptaciji na život sa posljedicama moždanog udara.

Rehabilitacija nakom moždanog udara bazira se na "neuroplastičnosti" što znači da je sačuvani dio mozga sposoban da uči nove informacije. Intenzivnom vježbom, dijelovi mozga mogu da nauče da upravljaju  funkcijama za koje su bili odgovorni dijelovi mozga oštećeni moždanim udarom.
Osnovni cilj rehabilitacije nakon moždanog udara je da se pacijentima vrati sposobnost samostalnog obavljanja dnevnih aktivnosti  kao što su: samostalno sjedenje, ustajanje, samostalno kretanje ili kretanje uz pomoć pomagala, samostalno hranjenje, održavanje lične higijene itd.

Pored motoričkih posljedica kod pacijenta sa preboljelim moždanim udarom se vrlo često javljaju anksioznost i depresija. Ovi psihički i emocionalni poremećaji često otežavaju oporavak. Rani tretman depresije može značajno olakšati rehabilitaciju, a time i kvalitetu života. 
Imajući u vidu da su posljedice moždanog udara ovisne o lokalizaciji tromba ili hemoragije, veličinom zahvaćenog tkiva te prethodnim bolestima/komorbiditetima, za uspješnu rehabilitaciju nakon svakog moždanog udara izrazito je važan holistički-individualni pristup koji provodi multidisciplinarni tim.

a.jpg

U Centru za Rehabilitaciju Familia, nakon moždanog udara plan i program rehabilitacije svakog pacijenta individualno donosi rehabilitacijski konzilij kojeg čine: neurolog, fizijatar, psiholog, internista, farmakolog, logoped, glavna medicinska sestra, nutricionista i socijalni radnik.

Naš Individualni rehabilitacijski plan definira medicinske i druge procedure koje najčešće podrazumijeva:

 • Opšta njega

 • Medicinska njega

 • Psihološka podrška

 • Radno-okupaciona terapija (muzikoterapija, art terapija, kognitivni trening)

 • Okupaciona terapija - aktivnosti dnevnog života

 • Fizikalna terpija (sjedeći balans, vertikalizacija, trening, trening, balans pri hodu)

 • Cardio trening 

 • Rehabilitacija šake/ fina motorika


 ​Značajan aspekt individualnog rehabilitacijskog plana su jasno definirani ciljevi, čije se ostvarenje prati i mjeri tokom procesa rehabilitacije.

IMG_0778.JPG

INDIVIDUALNI CILJEVI REHABILITACIJE

 • Uspostava fizičkih funkcija i potrebnih vještina da bi se obavljale aktivnosti dnevnog života

 • Unaprijeđenje opšte fizičke kondicije

 • Poboljšanje ravnoteže i uspostava mobilnosti

 • Unaprijeđenje govora i gutanja

 • Kompenziranje postojećih kognitivnih deficita bihevioralnim i psihoterapeutskim metodama

U dobro kontrolisanim kliničkim studijama utvrđeno je da je rehabilitaciju nakon akutnog moždanog udara neophodno početi odmah – već prvih dana nakon akutnog CVI.

Dugoročno, najbolji rezultati u preživljavanju i kvaliteti života se postižu ako se rehabilitacija izvodi u trajanju od 12-15 sedmica, 5-6 dana tokom sedmice, u dnevnim aktivnostima dužim od 3 sata. Svo naše osoblje je prošlo specijaliziranu obuku u svim aspektima rehabilitacije nakon moždanog udara.


U svakodnevnoj praksi se pridržavamo procedura i protokola definiranim u Američkim vodičima za rehabilitaciju nakon moždanog udara.